A picture
Mësime nga suret e shkurtra të Kur'anit

Kur’ani i Shenjtë është baza e fesë dhe porta për të hyrë në Islam. Ai është Libri i Allahut. Allahu, i Plotfuqishmi, i Gjithëdituri, i Urti ka vendosur të vërtetat e fesë së Tij të fundit e të pastër, Islamit. Allahu na urdhëron që të kapemi fort pas Kur’anit dhe ta zbatojmë atë fort në jetën tonë të përditshme. Allahu e ka zbritur Kur’anin udhërrëfyes dhe ndriçues për mbarë njerëzimin. E ka zbritur që t’i nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth moralit të mirë

Profeti Muhamed dhe Ehli Bejti i tij na nxisin që t’i mësojmë përmendësh hadithet e tyre, me qëllim që të bëhen pjesë e kulturës dhe e dukatës sonë dhe, me anë të tyre, të afrohemi tek Allahu i Madhëruar. Kjo gjë ka shumë dobi për besimtarin në Jetën Tjetër. Në një hadith të ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Ai që mëson përmendësh dyzet hadithe, Allahu do ta ringjallë në Ditën e Kiametit të ditur dhe jurist (fakih)”

Lexo librin »
A picture
Etika e Namazit

Librin “Etika e namazit”, Imam Khomeini e përfundoi ditën e shtunë, më datë 2 të muajit rebi’ul Eu’uel të vitit 1361 hixhri. Në këtë libër jepet një shpjegim i rregullave të zemrës së faljes së namazit dhe i sekreteve shpirtërore të namazit. Autori, tre vjet para datës së lartpërmendur, kishte shkruar një libër me vlera të larta, me titull “Sekretet e namazit”.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth falënderimit

Allahu i ka dhënë shumë mirësi njeriut, si: mirësinë e besimit, të Islamit, të shëndetit, të intelektit, të martesës dhe të fëmijëve. Por jo vetëm kaq, por edhe mirësinë e të ngrënit, të të pirit, të të jetuarit; mirësinë e të dëgjuarit, të të shikuarit, të të folurit, të të menduarit, mirësinë e duarve e të këmbëve etj.

Lexo librin »
A picture
Palestina dhe rëndësia e saj

Në kuadrin e një procesi historik që përfshinte dhjetëra iniciativa të ndërmarra nga armiku, Palestina u shndërrua në pronë absolute të sionistëve. Një numër hebrenjsh me ndikim në botë menduan të krijonin një vend të pavarur për sionistët. Më parë patën menduar të shkonin në Ugandë dhe ta bënin atë vendin e tyre.

Lexo librin »
A picture
Alkooli, nëna e të këqijave

Pirja e alkoolit është mëkat i madh dhe ndalimi i tij është një nga të vërtetat e qarta të Islamit. Për këtë të vërtetë ka ajete nga Kur’ani dhe transmetime nga Profeti Muhamed (Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga familja e tij e pastër dhe e dëlirë. Përveç teksteve islame, ka plot thënie të ekspertëve të fushës së mjekësisë, të cilët flasin për dëmet shkatërruese dhe vdekjeprurëse të alkoolit.

Lexo librin »
A picture
Ashurja, mesazh per reformim dhe unitet

Imam Hyseni (Paqja qoftë mbi të!) është personalitet i shquar dhe i nderuar, mbartës i cilësive të larta. Ai është i biri i Imam Aliut, Prijësi i besimtarëve, i biri i Ebu Talibit. Nëna e tij, Fatime Zehraja, ishte e bija e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Gjyshja e tij ishte nëna e besimtarëve, hazreti Hatixheja (Paqja qoftë mbi të!).

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth Xhennetit

Profeti Muhamed dhe Ehli Bejti i tij na nxisin që t’i mësojmë përmendësh hadithet e tyre, me qëllim që të bëhen pjesë e kulturës dhe e dukatës sonë dhe me anë të tyre, të afrohemi tek Allahu i Madhëruar. Kjo gjë ka shumë dobi për besimtarin në Jetën Tjetër.

Lexo librin »
A picture
Zijareti i Profetit dhe Ehli Bejtit

Vizita (zijareti) e shenjtorëve të Allahut të Madhëruar, profetët dhe imamët, (Paqja qoftë mbi ta!) të sinqertët, dëshmorët dhe zotëruesit e diturisë dhe virtytit, në jetën dhe vdekjen e tyre, afër dhe larg, është një nga ritualet hyjnore që muslimanët e kanë vepruar që nga koha e Profetit Muhamed (Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe vazhdon edhe në ditët e sotme. Për konceptin e vizitës (zijaretit), mirësjelljes dhe kufijve të saj në Islam, ka dëshmi të forta tekstuale

Lexo librin »
A picture
Ndodhia e Mubahelesë në Islam

Disa dijetarë të Ehli Sunetit janë përpjekur të mohojnë praninë e haditheve për këtë çështje. Autori i komentimit “El Manar” rreth komentimit të këtij ajeti, thotë: “Transmetimet e përbashkëta thonë se Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) zgjodhi për të kryer ritualin e mallkimit, Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Hysenin, duke i dhënë kuptimin fjalës “nisaena”- për Fatimen dhe “enfusena”- për Aliun. Këto burime janë të shi’itëve dhe qëllimi i tyre është i qartë në këtë çështje.

Lexo librin »
A picture
Pasqyrimi i Kur’anit në “Nehxhul Balaga”

Ky libër është një instrument i shkëlqyer për të kuptuar Kur’anin në dritën e “Nehxhul Belagës”1 (fjalët e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Ai i drejton lexuesit se si të kuptojnë subjektin e Kur’anit, si ta interpretojë atë në shoqërinë e sotme dhe pengesat kulturore që hasen për ta kuptuar atë si duhet.

Lexo librin »
A picture
Muaji i Ramazanit shkollë shpirtërore e jetës

Sipas këtij ajeti të Kur’anit, qëllimi i agjërimit të muajit të Ramazanit është devotshmëria dhe shtimi i këtij thesari të madh shpirtëror te njeriu. Dimë se namazi dhe zekati nuk ishin të veçanta vetëm për umetin islam. Përkundrazi, Profetët dhe të Dërguarit që i paraprinë të Dërguarit të Islamit (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kanë pasur namazin dhe zekatin në krye të dispozitave të tyre.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth kërkimit të faljes dhe pendimit

Shpresa luan rol të madh në gjallërinë shpirtërore të myslimanit. Feja e pastër islame ka hapur dyert e pendimit dhe të kërkimit të faljes për gjynahqarët dhe mëkatarët, që ata të kthehen te Krijuesi i tyre dhe t’i kërkojnë falje Atij për gjynahet dhe mëkatet që kanë bërë dhe kurrë të mos e humbin shpresën nga mëshira dhe falja e Allahut.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth virtyteve të Imam Aliut

Ky kalorës shkatërroi politeizmin dhe paganizmin. Është heroi që u përball me padrejtësinë dhe errësirën. Ai është Ali ibn ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!). A jemi në gjendje ta përshkruajmë këtë kalorës? Heroizmi që përmendet në jetëshkrimin e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), na e tregon fare qartë pozitën e tij të lartë. Është i pari mashkull, pas Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!), që e pranoi Islamin dhe dëshmoi se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij.

Lexo librin »
A picture
Citate Doktrinore

Doktrina Mehdiste përbën një bosht kulmor në mendimin dhe në sjelljen e pasuesve të Shkollës së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), e cila ndryshon nga pjesa tjetër e sekteve dhe feve që besojnë tek Shpëtimtari. Arsyeja e kësaj lidhet me besimin e palëkundur të kësaj Shkolle se ai është gjallë dhe jeton në këtë botë. Ai vështron, mbikëqyr, vëzhgon, ndjek dhe lëviz, edhe pse e gjithë kjo është në një formë të fshehtë, që të përshtatet me gjendjen e mungesës së tij.

Lexo librin »
A picture
Porosi të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) për Ebu Dherrin (Allahu qoftë i kënaqur me të!)

Një ditë prej ditësh, një djalë i ri e i varfër prej fisit Gafar shkoi te idhulli Menata, për t’i dërguar atij qumësht. Kur e la qumështin pranë tij, filloi ta shikonte, por Menata nuk lëvizi dhe nuk piu qumësht. Djali rrinte dhe e shikonte. Në ato momente, aty pranë kaloi një dhelpër dhe nuk e ndjeu praninë e Xhundebit. Ajo e piu qumështin. Nuk mjaftoi vetëm me kaq. Ajo urinoi te veshi i Menatas dhe ai nuk reagoi. Djali qeshi dhe filloi të tallej me idhullin dhe me veten e tij, sepse ai adhuronte një gur shurdh, që as kuptonte e as perceptonte gjë.

Lexo librin »
A picture
Porosi të Imam Kadhimit(Paqja qoftë mbi të!) për Hishamin

Fjalori i gjuhës shqipe, shpjegimin e fjalës “këshillë”, e jep: këshíll/ë,-a emër i gjinisë femërore; numri shumës; -a(t) porosi a mendim që i jepet dikujt për ta ndihmuar ose për ta mësuar si duhet të veprojë, si të sillet etj.: këshillë prindërore (e urtë); dëgjoj (zbatoj) këshillat e mjekut. Me pak fjalë, kuptimi i kësaj fjale është që t’i tregosh dikujt të mirën, që t’i zbutet zemra. Në Kur’an kjo fjalë është përdorur për të zgjuar ndërgjegjen dhe ndjenjat e njeriut.

Lexo librin »
A picture
Mësime të ndritura

Historia dëshmon arritjet që kanë arritur shumë persona dhe i ruan dhuntitë e tyre. Në cepat e kësaj historie ka shumë vështirësi dhe mundime, me të cilat përballen njerëzit. Këto vështirësi vazhdojnë ditë pas dite dhe besimtari e gjen veten në një luftë të vazhdueshme me veten dhe me kërkesat e kohës. Këtu lind pyetja: Cila është rruga dhe mënyra më e duhur për të dalë nga këto labirinte? Përgjigjja është: Dalja nga këto labirinte arrihet me ndihmën e Allahut, falë udhëheqjes së urtë të Autoritetit të Lartë Fetar (Merxhijeti).

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Hadi

Imam Ali el-Hadi (Paqja qoftë mbi të!) lindi në Sarja (në Medine), në mes të muajit Dhul-Hixheh, në vitin 212 Hixhri. Babai i tij,ka qenë Imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!), trashëguesi i diturive të Ehli Bejtit, mbartësi i shpalljes, udhërrëfyesi për urtësi dhe orientim, imami i myslimanëve në kohën e tij. Atë e quanin Zotëria i Ehli Bejtit. Asnjë nuk e fshihte këtë gjë, me gjithë situatat e vështira politike dhe rrymës armiqësore për Ehli Bejtin.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth të drejtave të njeriut

Në Kur’an, në ajetin 136 të sures “En Nisa”, thuhet: “O ju që keni besuar! Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj. Qoftë i pasur ose i varfër ai (për të cilin dëshmoni), Allahu është për ata vlerësuesi më i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë! Nëse ju ngatërroni dëshminë ose i shmangeni asaj, vërtet që Allahu e di se çfarë bëni ju.”

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth virtyteve të Fatime Zahrasë

Fatimja (Paqja qoftë mbi të!) lindi ditën e xhuma, më 20 Xhemadul Akhireh, pesë vjet pas dërgimit të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e priti me gëzim të madh lindjen e vajzës së tij dhe e quajti Fatime. Fatimja (Paqja qoftë mbi të!) lindi dhe u rrit në shtëpinë e Profecisë, në kohën e ardhjes së mesazhit dhe u ushqye me besim dhe moral te larte.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Xhevadi

Imam Muhamed Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!) lindi në muajin Ramazan, në vitin 195 Hixhri, në Medinen e ndritur. Urrit nën kujdesin e babait të tij, imam Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), i cili e ushqente me moralet e Imamatit. Ai erdhi në një periudhë të trazuar politike, kontradikta midis kalifatit abasit, midis Eminit dhe Me’munit. Këto ndodhi dhe situata nuk përfundonin pa dhënë ndikimin e tyre në jetën e imam Ridhait dhe imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi ta!).

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Musa Kadhimi

Ditën e diel të muajit Sefer, në vitin 128 Hixhri, lindi imam Musa Kadhim ibn Xhaferri (Paqja qoftë mbi të!), në El–Ebra, që ndodhet midis Mekës dhe Medines. Ai është vendi ku vdiq dhe u varros Emineja, e bija e Vehabit, nëna e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Imam Musa Kadhimi (Paqja qoftë mbi të!) u rrit në prehrin e babait të tij, imam Xhaferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) dhe mori pjesë në shkollën e tij të madhe.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth lidhjeve familjare

I Dërguari i Allahut, vula e profetëve, Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe Ehli Bejti i tij i pastër (Paqja qoftë mbi ta!), na kanë lënë një trashëgimi madhështore, thëniet e tyre të bekuara, të cilat përfshijnë të gjithë jetën e njeriut. Nëse njeriu interesohet për ato thënie, i lexon, i kupton dhe i zbaton në jetën e tij të përditshme.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth lutjes (duasë)

Nëse njeriu interesohet për ato thënie, i lexon, i kupton dhe i zbaton në jetën e tij të përditshme. Si rrjedhim, do të arrijë në përfundimin bindës se këto thënie të begata i sigurojnë atij lumturinë në të dyja jetët. Profeti Muhamed dhe Ehli Bejti i tijna nxisin që t’i mësojmë përmendësh hadithet e tyre, me qëllim që të bëhen pjesë e kulturës dhe e dukatës sonë dhe me anë të tyre, të afrohemi tek Allahu i Madhëruar. Kjo gjë ka shumë dobi për besimtarin në Jetën Tjetër.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth vëllazërisë në Islam

Kur flasim për vëllazërinë në Islam, menjëherë na bie ndërmend ajeti kur’anor: “Me të vërtetë, besimtarët janë vëllezër...”1 Këtu nuk po flasim për vëllazëri gjaku, por për vëllazëri në fe. Kjo vëllazëri nuk duhet te jetë sipërfaqësore, por e fortë dhe duhet ta ketë vendin në shpirt e në zemër. Vëllazëria nuk duhet të jetë me qëllime interesi,

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth të urdhëruarit për të bërë mirë dhe për të ndaluar nga e keqja

Për ta ruajtur njerëzimin nga rënia në humnerën e humbjes e të devijimit, Allahu ka zbritur libra dhe ka dërguar profetë. Të gjithë profetët kanë pasur një qëllim të përbashkët: udhëzimin e njerëzve në Rrugën e Drejtë e të pastër, larg çdo papastërtie.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Mehdiu

Me të drejtë mund të shtrohet pyetja: Kush është ai që e di të fshehtën, atë që do të ndodhë në të ardhmen në dynja, në univers, pas dynjasë? Nëse duam të njohim të fshehtën, ku të shkojmë? Cili është ai që e njeh të ardhmen, e cila është, në vetvete, një pjesë e të fshehtës? Sipas Islamit, përgjigjja e prerë është: Askush nuk e di të fshehtën, përveç Allahut të Madhëruar.

Lexo librin »
A picture
Imam Khomeini, simbol i dijes dhe i udhëheqjes

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Dijetari është gjallë, edhe nëse ka vdekur, kurse injoranti është i vdekur, edhe nëse është gjallë”.Në këto dy ajete të Kur’anit të Shenjtë, në ajete të tjera, në këtë thënie të Profetit tonë të dashur dhe në thënien e Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), duket qartë pozita e lartë e dijetarëve. Gjithashtu, nëpërmjet tyre kuptohet se dijetarët e devotshëm janë të pavdekshëm.

Lexo librin »
A picture
Rinia, flakë që djeg ose rrezaton

Falënderimet i takojnë Krijuesit për mirësinë e rinisë. E lusim të Lartësuarin të na mundësojë të shohim dhe të dallojmë veçoritë dhe mënyrën e marrëdhënieve me rininë. Allahu është Mundësuesi dhe Realizuesi më i mirë. Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi modelin më të mirë të njerëzimit dhe shembullin më të lartë, Muhamedin, familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe të gjithë modelet dhe shembujt e sakrificës, burra dhe gra!

Lexo librin »
A picture
40 pyetje dhe përgjigje rreth zemrës

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Në trupin e njeriut gjendet një copë mishi, nëse ajo është e shëndoshë, i gjithë trupi është i shëndoshë. Nëse ajo do të prishet, do të prishet i gjithë trupi. Ajo është zemra”. Një prej betejave të luftës me vetveten, është mbikëqyrja e zemrës dhe ruajtja e saj prej veprave që e dëmtojnë, veçanërisht, në këto ditë ku zemrat e shumë njerëzve janë të lidhura pas materializmit dhe kënaqësive të përkohshme të kësaj jete kalimtare.

Lexo librin »
A picture
Personaliteti drejtues i Profetit Muhamed (s.a.s), sipas këndvështrimit të Imam Khameneit

Përballja gjithëpërfshirëse: Thirrja e Beni Hashimëve në fenë e re pati një ndikim të madh në mesin e fiseve arabe. Atyre iu bë i qartë serioziteti i profetësisë së Muhamedit (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe serioziteti i fesë në të cilën po thirreshin njerëzit në të. Kështu, u krijuan kushtet dhe mjedisi i duhur për Profetin Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) për ta përcjellë mesazhin.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Sadiku

Ai është Xhaferi, i biri i Muhamedit, i biri i Aliut, i biri i Hysenit, i biri i Aliut, i \biri i Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi ta!). Ai është imami i gjashtë prej imamëve të pastër të Ehli Bejtit të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur në Medinen e ndritur (Medinetul Muneuere), me 17 Rabiul Evel, në vitin 83 hixhri dhe jetoi 65 vjet. Për 35 vjet me radhë, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) mbarti mbi supe misionin e udhëheqjes (imamatit).

Lexo librin »
A picture
Profeti Muhamed Profet i paqes dhe i dashurise

Mesazhi që solli Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) është mesazhi i paqes dhe i sigurisë. Ai ka qenë i vërteti, besniku. Njerëzit e njihnin, e njohin dhe do ta njohin deri në fund të kësaj jete si të tillë. Për atë, Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, ti je në skajet e larta të moralit”. Ai e mbarti mesazhin e Allahut në zemrën e tij, në gjuhën e tij e në çdo hap të jetës së tij dhe ua përcolli të gjithë njerëzve.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Bakiri

Imam Muhamed Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) është Imami i pestë. Ai ka lindur në fillim të muajit Rexhep, të vitit pesëdhjetë e shtatë hixhri, në qytetin e Medines. Babai i tij ishte Ali ibn Hyseni, i njohur si Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi ta!). Nëna e tij ishte Fatimja, vajza e Imam Hasan Muxhtebasë (Paqja qoftë mbi të!). Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), vitet e para të jetës së tij i kaloi plot dashuri në prehrin e gjyshit të tij, Imam Hysenit (Paqja qoftë mbi të!). Sipas rrëfimeve historike, thuhet se ai ka qenë katër vjeç, kur ka ndodhur ngjarja e Qerbelasë.

Lexo librin »
A picture
40 Porosi vëllazërore nga Imam Sejjid Ali Khamenei

Fjala e mirë është ilaç që largon mërzinë, hidhërimin, pikëllimin, nervozizmin etj. Fjala e mirë ndikon shumë në shpirt dhe në zemër. Fjalëmiri gjithmonë ka rreth vetes miq e shokë dhe shumica e njerëzve dëshirojnë të jenë gjithmonë pranë tij. Fjala e mirë e shndërron armikun në mik, luftën në paqe, mosmarrëveshjen në pajtim, hidhërimin në gëzim dhe pesimizmin në optimizëm. Fjala e mirë e gëzon dëgjuesin dhe bashkon zemrat. Fjala e mirë gjithmonë nxit për vepra të mira dhe të shpërblyera te Allahu i Madhëruar. Fjala e mirë hap dyert e mirësisë dhe mbyll dyert e të keqes.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Sexhadi

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) është djali i Imam Hysenit, i cili lindi në vitin 36 hixhri. Ai jetoi 57 vjet dhe pati një jetë të mbushur me përpjekje dhe sakrifica në rrugën e Islamit të pastër e të humanizmit. Vitet më të rëndësishme të jetës së Imam Sexhadit ishin pas ngjarjes tragjike të Qerbelasë dhe pas martirizimit të babait, Imam Hysenit, ku edhe mori përsipër udhëheqjen e besimtarëve të asaj kohe. Ai, për shkak se ishte shumë i sëmurë, nuk arriti të merrte pjesë në luftën e Qerbelasë; luftë kjo që u zhvillua midis së vërtetës dhe të pavërtetës.

Lexo librin »
A picture
Imamët e Ehlit Bejtit në librat e Ehli Sunetit

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atij i jemi borxhlinj për çdo gjë. Paqja, dhe begatia qoftë mbi të Dërguarin e Tij, si mëshirë për botët dhe mbi familjen e tij të pastër. O Zoti im! Dërgo paqe tek ata, siç dërgove tek Ibrahimi dhe familja e tij! Ti je Ai që meriton falënderimin! Një nxitje kaq e madhe për kërkimin e diturisë, sa është folur në Kur’an dhe në hadithet profetike, nuk mund të themi se ka ndodhur me fetë e mëparshme.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe rreth NAMAZIT

Namazi është lidhja shpirtërore mes njeriut dhe Krijuesit të tij. Namazi është shërimi i zemrave të lodhura e të pikëlluara. Është qetësues i zemrave dhe pastrues i shpirtit të njeriut. Ai është shtytësi dhe lëvizësi i njeriut drejt mirësisë dhe largues për njeriun nga papastërtitë, të këqijat dhe ndyrësitë. Ai është faktori bazë për kryerjen e veprave të mira, sepse namazfalësi i vërtetë e i sinqertë kurrë nuk i afrohet të këqijave dhe kurrë nuk mund të mashtrohet nga dredhitë dhe mashtrimet e egos e të djallit të mallkuar.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam RIZAI

Në këto pak rreshta do të flasim për një nga imamët e Ehli Bejtit të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), Imam Ali ibn Musa Rizain (Paqja qoftë mbi të!). Ai është Aliu, i biri i Musait, i biri i Xhaferrit, i biri i Muhamedit, i biri i Aliut, i biri i Hysenit, i biri i Aliut, i biri i Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi ta!). Imam Ali Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur në Medinen e ndritur, në vitin 153 hixhri.

Lexo librin »
A picture
Pyetje Përgjigje – Adhurimet

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur! Shkenca e Jurisprudencës (Fikhu) konsiderohet prej shkencave më të rëndësishme islame. Ajo është prej shkencave më të hershme në histori dhe me përmbajtje më të gjerë dhe me degëzime më të shumta. Kjo shkencë e ka zanafillën në lindjen e Islamit. Ka vazhduar, vazhdon dhe do të vazhdojë deri në fund të kësaj jete.

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXX

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Hasani (Paqja qoftë mbi të!)

Arritëm në mesin e muajit të begatë të Ramazanit. Kjo ditë është e zbukuruar me një festë të këndshme dhe gëzim të madh. Në ditën e 15 të muajit të bekuar të Ramazanit, në vitin e 3-të të hixhrit, lindi djali i parë i imam Aliut dhe i zonjës Fatime Zahra. Nga kjo lindje u gëzua edhe zemra e profetit Muhammedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai e quajti nipin e tij të parë me emrin Hasan që do të thotë i mirë dhe i pëlqyer.

Lexo librin »
A picture
Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit

Me fuqinë e Tij absolute, krijoi gjithçka. Me urtësinë e Tij të madhe, dërgoi Profetët dhe zbriti Librat për të udhëzuar njerëzimin në rrugën e paqes, dashurisë, harmonisë, respektit dhe në rrugën e udhëzimit të drejtë. dërgoi të Dërguarit dhe i zbriti Librat, me anë të tyre të sqarojë se si të arrihet te virtytet e mira. Allahu i ka urdhëruar njerëzit që të rrugëtojnë udhën e përsosmërisë duke ndjekur të Dërguarit në për jithësi dhe vulën e tyre

Lexo librin »
A picture
Imam Mehdiu

Çështja e Mehdiut (Allahu i Madhëruar e shpejtoftë ardhjen e tij të nderuar!), nuk është një çështje imagjinate, ku ëndërrimtarët e përmendin në dëshirat e tyre; të shtypurit, duke besuar në të, qetësojnë dhimbjen e padrejtësisë mbi ta; ndërsa dembelët, në shpresat e rreme, shohin një justifikim për përtacinë e tyre. Përkundrazi, çështja e Mehdiut (Allahu i Madhëruar e shpejtoftë ardhjen e tij të nderuar!), është një ndjenjë e lindur dhe e përqendruar në thellësinë e njerëzimit, pasi kjo çështje është globale, islame dhe shi’ite. Kështu që, të gjithë ata besojnë se Mehdiu do të dalë në një kohë të caktuar, edhe nëse emrat ndryshojnë.

Lexo librin »
A picture
Kulme Të Fjalës (Nehxhul Belaga)

Kanë kaluar rreth pesëmbëdhjetë vjet që nga botimi i parë i plotë në Shqip i librit ‘Nehxhul Belaga’. Sot jam më i bindur se asnjëherë tjetër që jeta e një njeriu është vërtet pak për të shquar e përcjellur tek lexonjësit të gjitha vlerat e një vepre si ajo.Tërë këtyre viteve i jam kthyer e rikthyer shqipërimit tim vazhdimisht duke e përkëdhelur e ledhatuar, sa shpesh herë më është dukur si fëmija ime e si pjesëtar i familjes sime. Kjo ‘fëmijë’ kishte përherë një pushtet të çuditshëm e të parezistueshëm mbi mua:

Lexo librin »
A picture
Çelësi i mirësisë

Transmetohet se Ebu Abdullahu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “E gjithë mirësia ndodhet në shtëpi dhe çelësi i saj (mirësisë) është asketizmi në këtë botë”.I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Njeriu nuk ka për ta gjetur ëmbëlsinë e besimit në zemrën e tij, derisa të asketojë në këtë botë”.Ebu Abdullahu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Ëmbëlsia e besimit është e ndaluar për zemrat tuaja, derisa të asketoni në këtë botë”.

Lexo librin »
A picture
Arroganca Globale

Bota islame po vuan sot nga përpjekjet e të tjerëve që dëshirojnë të sundojnë mbi pasurinë e saj, që të vendosin ata për fatet e tyre. Imam Khamenei (Allahu i dhëntë jetë të gjatë!), këtë përpjekje të tyre, e ka quajtur “arrogancë botërore”. Ky term përfshin të gjithë ata që përpiqen për të realizuar një gjë të tillë.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!)

Të flasësh për prijësin e besimtarëve, imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) nuk është e thjeshtë, sepse personaliteti i tij nuk ka pozitë të lartë vetëm tek myslimanët, por tek e gjithë shoqëria njerëzore. Kemi të bëjmë me një personalitet, i cili ka cilësitë dhe virtytet mëtë larta, pas vulës së Profetësisë, Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjne e tij!). Jeta e tij ka qenë e tëra Islam. Për këtë, kur flasim për imam Aliun, flasim për Islamin, fenë e fundit të Allahut.

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Profeti Muhamed

Sipas pikëpamjes dhe mendimit të personaliteteve islame, Kur’ani zë vendin e parë sepse ai është Libër i Allahut, i cili e mbron personalitetin e njeriut dhe e përsos atë. Ai përmban bazat dhe themelet ebesimit dhe shpjegon gjithçka rreth fesë sonë të drejtë, Islamit, qoftë për çështjet individuale apo edhe ato të përgjithshme. Ai e drejton dhe e udhëheq shpirtin tonë drejt Rrugës së Drejtë. Ai është dritë dhe është i qartë. Me anë të tij, Allahu udhëzon atë që ndjek kënaqësitë e Tij dhe rrugët paqësore të mendimit, shpirtit dhe zbatimit. Ai i nxjerr njerëzit prej errësirave në dritë, me lejen e Tij dhe i udhëzon ata në Rrugën e Drejtë e të vërtetë.

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXIX

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Imam Husejni dhe e vërteta e Ashura-së

Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!) personalitet inderuar i historisë, mbartës i cilësive të larta është i biri iimam Aliut (prijësi i besimtarëve), i biri i Ebi Talibit. Nëna etij është Fatime Zahraja, e bija e Profetit Muhamed (Paqja dhebekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Gjyshi i tij është Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!). Gjyshja e tij është nëna e besimtarëve hazreti Hatixheja (Paqja qoftë mbi të!).

Lexo librin »
A picture
40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!)

Ky personalitet i nderuar i historisë, mbartës i cilësive të larta është Hysejni, i biri i Aliut (Prijësi i besimtarëve), i biri i Ebi Talibit, i biri i Abdul Mutalibit, i biri i Hashimit. Nëna e tij është Fatime Zahraja, e bija e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).

Lexo librin »
A picture
40 hadithe për mirësitë e Gadijr Khumit

Allahu i Madhëruar thotë: “O ti, i Dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd, e nëse nuk e bën, atëherë nuk e ke përcjellë Mesazhin e Tij. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve…” (Sure “Maide”, ajeti 67.)Ky ajet ka zbritur për udhëheqësinë e Prijësit të besimtarëve dhe me të njëjtin rast zbriti edhe ajeti i parë. El Uahidiju ka transmetuar me zinxhir nga Ebi Sa’id El Khudrij, i cili ka thënë: “Ky ajet ka zbritur në ditën e Gadijr Khumit (fill pas Haxhit të Lamtumirës) për Ali ibn Ebi Talibin.” (“Esbabu Nuzul”, faqe 115.)

Lexo librin »
A picture
40 Hadithe per miresive e Sadakase

Prej veprave të pëlqyera në fenë e pastër islame është dhënia e sadakasë për hir të Allahut të Madhëruar. Sigurisht, që kjo vepër ka ndikim të madh në jetën e besimtarit e të besimtares. Po ashtu është ndihmuese për të varfërit, skamnorët, jetimët, të paaftit dhe të dobtit. Me këtë vepër feja islame na vërteton faktin se ajo është fe sociale, e mëshirës, e dhembshurisë dhe e solidaritetit.

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXVIII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XXVII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Një biografi e shkurtër e jetës së Imamëve

Një nga çështjet më të rëndësishme në jetën e njeriut është që jo vetëm të njohë, të dijë se me kë të lidhet, por edhe të njohë mirë cilësitë e këtij personi. Ajo që thuhet, se njerëzit janë armiq të asaj që nuk e njohin, është e vërtetë dhe i përshtatet vendit tonë. Nëse njeriu nuk e di se pas kujt lidhet si udhëheqës, ose e di, por e ka injoruar, ose e ka vlerësuar gabim, atëherë do të bëhet armiku i tij, e ndien apo s’e ndien. Ne e njohim mirë udhëheqësin tonë, ai është nga familja e Ehli Bejtit. Por a i kemi njohur ne mirë ata? A u kemi dhënë atyre hakun në vlerësimin që u bëjmë?

Lexo librin »
A picture
Themelimi i qytetërimit islam në mendimin e imam Khameneit

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet qofshin për të Dërguarin tonë, Muhamedin, familjen e tij të pastër dhe sahabëve të tij të zgjedhur. Shoqëria arabe ekzistonte me të mirat dhe të këqijat e saj të shumta, pastaj u përhap thirrja islame, me të cilën erdhi Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), si përgëzues dhe paralajmërues për popullin e tij në veçanti dhe njerëzimin në përgjithësi.

Lexo librin »
A picture
Femra, të drejtat, liria dhe hixhabi

Femrës, i është bërë shumë padrejtësi, që në kohët e hershme. Madje vazhdon i bëhet edhe sot, në kohën e modernizmit. Midis abuzimit të parë dhe keqpërdorimit të dytë, femra ka jetuar në padrejtësi dhe errësirë të madhe, që përpiqet jo vetëm të lërë në harresë vlerën e saj, por edhe të verbojë humanizmin e saj, sepse ai që nuk e njeh vetveten, nuk lartësohet dhe as nuk përparon, kurse ai që e injoron vlerën e vet, nuk zhvillohet.

Lexo librin »
A picture
Dyzet hadithe rreth Muajit të Ramazanit dhe agjërimit

Mes ditëve dhe netëve të jetës, një melodi e këndshme lajmëron për ardhjen e një muaji të madh dhe përplot begati. Ajo melodi thotë: Erdhi muaji i bekuar i Ramazanit! Muaji i Ramazanit është si shiu i butë i pranverës, i cili bie mbi shkretëtirën e thatë dhe të rreshkur. Të përpiqemi që shkretëtirën e shpirtit tonë ta vadisim me këtë shi jetëdhënës. Pa dyshim që problemet dhe vështirësitë e jetës na kanë lodhur, na kanë mundur dhe na kanë shqetësuar.

Lexo librin »
A picture
101 këshilla për lumturinë bashkëshortore

Është prej argumenteve të Allahut krijimi nga vetë lloji juaj i palës tjetër, i grave, që ju të gjeni prehje tek ato. Në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Këtu ka argumente për njerëzit që mendojnë.” Shpresoj që shumë prej nesh ta kenë lexuar këtë ajet të bekuar ose mund ta kenë dëgjuar shpesh në çdo dasëm. Mbase ne kemi medituar rreth kuptimit dhe komentimit të tij. Por fjala e Allahut të Madhëruar nuk mbaron kurrë.

Lexo librin »
A picture
Abdullah ibn Sebe

Pa dyshim që prej llojeve të vështirësive më të mëdha, me të cilat janë ndeshur popujt e kombet, në periudhat e fanatizmit e të gjendjeve të rënduara në jetën e tyre, është urrejtja e ndërsjellë ndaj opinioneve ideore e doktrinore. Kjo urrejtje ka arritur majat më të larta, duke prishur baraspeshën e shoqërisë, madje duke paralizuar edhe lëvizjen e saj, sepse, në një shoqëri të tillë, rëndohet shumë gjendja e individëve të shoqërisë, sa arrin kufirin e mendimit të kriminalitetit, që praktikon njëra palë kundër tjetrës, për rrjedhojë “dhuna” bëhet mjeti i vetëm për të nënshtruar të tjerët.

Lexo librin »
A picture
Ajeti i Pastrimit ne burimet sunnite dhe shiite

Falënderimet janë për Zotin e botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur! Ne myslimanët debatojmë për çështje të brendshme, ndërkohë që armiqtë e Islamit na kanë përçarë pa u ndjerë. Ne jemi dobësuar për të mbrojtur vendet tona dhe armiqtë na kanë sunduar.Allahu i Madhëruar thotë: “Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t‟ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu, me të vërtetë, është me të durueshmit.” (Sure “Enfal”, ajeti 46)

Lexo librin »
A picture
Aroma e luleve

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Arome borziloku nga toka e Kerbelase

Jeta e personaliteteve të larta islame janë frymëzim për çdo mysliman në veçanti po ashtu edhe për mbarë njerëzit. Të shumtë janë personalitet e larta që i ka përmendur, i përmend dhe do t’i përmendë historia islame. Ata kurrë nuk do të harrohen, sepse qëllimi i tyre ishte udhëzimi i njerëzve në rrugën e drejtë. Një ndër ata është e imam Huseini (paqja qoftë mbi të!).

Lexo librin »
A picture
Dashuria per Ehlibejtin

Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, zotërinë e krijesave dhe vulën e profetëve, Muhamedin dhe Ehli Bejtin e dlirë e të pastër. Në të vërtetë, e drejta e të Dërguarit të madh për pasuesit dhe ndjekësit e tij është një e drejtë madhështore. Individët ndryshojnë në njohjen e tij dhe në nivelet e kryerjes së detyrimeve ndaj tij.

Lexo librin »
A picture
Duke zbuluar Islamin Shiit

Libri që keni përpara është një përmbledhje e veprës së të njëjtit autor “Islami Shi‟it: Fillimi, Besimi dhe Praktikat” (2003, ICAS Press). Kyversion i shkurtër i saj synon të trajtojë në vija të trasha çështjet kryesore, që kanë të bëjnë me Islamin Shi‟it, në veçanti. Të dyja këto vepra janë një përpjekje modeste për të mbushur një pjesë të boshllëqeve që ekzistojnë në fushën e studimeve islame, në përgjithësi dhe të studimeve Shi‟ite në veçanti.

Lexo librin »
A picture
Duaja e Kumejlit

Dashuria dhe respekti i madh me të cilin All‟llahu e ka rrethuar njeriun, shprehet qartë në Fjalën e të Lartit: “Me të vërtetë Ne i nderuam (njerëzit)…” (Sure“El Isrà”, ajeti 70). All‟llahut nuk i bëhet lutje vetëm për të kërkuar plotësimin e interesave të kësaj bote, pasi besimtari i vërtetë, në radhë të parë, në lutjen e tij i kërkon All‟llahut Mëshirën e Tij dhe mbrojtjen që Mëshirëmadhi ka rezervuar për ata që ruhen nga mëkatet e fajet; ai i lutet All‟llahut të Lartësuar i bindur plotësisht se askush tjetër përveç Atij nuk do të kishte mundësi të dëgjonte e t‟i përgjigjej lutjes së tij?

Lexo librin »
A picture
Edukimi dhe shoqëria sipas Imam Khomeinit

Nuk e kam

Lexo librin »
A picture
Ehli Bejti - Burim i dijeve islame

Falënderimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur. Ne myslimanët grindemi për çështje të brendshme, ndërkohë që armiqtë e Islamit na kanë përçarë nga jashtë në atë mënyrë sa ne nuk e ndiejmë. Ne jemi dobësuar për të mbrojtur vendet tona dhe armiqtë na kanë sunduar.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut I

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut II

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut III

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut IV

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut V

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut VI

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut VII

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut VIII

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut IX

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut X

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut XI

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut XII

Ky libër është hartuar për këdo që nuk ka asnjë njohuri për fik’hun e Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por dëshiron të njihet e të mësojë këtë fik’h, edhe pse nuk ka gjetur rrugën për të arritur deri në këtë njohje, jo për shkak të mungesës së burimeve, apo ngaqë këto burime janë të pakta, por për faktin se këto burime përmbajnë hollësi e terminologji juridike që mund të jenë në një nivel më të lartë nga sa është në gjendje të kuptojë njeriu i zakonshëm.

Lexo librin »
A picture
Fillimi-i-rruges-se-drejte

Mëshira dhe paqja e Allahut qofshin mbi njeriun dhe të Dërguarin më të nderuar, Profetin Muhamed Bin Abdullah dhe pasardhësit e tij! Të shkruash një tekst të thelluar për të formuar besimtarin, është fillimi i rrugës dhe ka shumë vështirësi, që kanë të bëjnë me përparësinë e formës dhe të përmbajtjes. Në këtë kontekst, në këtë libër janë bërë përpjekje për të qëndruar sa më shumë që të jetë e mundur larg argumenteve logjike dhe teologjike dhe për të përdorur drejtpërdrejt gjuhën e ndërgjegjes dhe të ndjenjës, në mënyrë që të zgjohet dhe të gjallërohet natyra e njeriut.

Lexo librin »
A picture
Fjale-te-vyera

Njeriu! Qënia më e përsosur e gjithësisë. Qënia e cila është quajtur zëvendësi i All-llahut në Tokë. Qënia, për të cilën Krijuesi ka vendosur në shërbim të tij çdo gjë. Qënia, të cilën Allllahu e ka dalluar nga qëniet e tjera nëpërmjet intelektit, mendjes. Pra, o njeri mëtoje veten tënde dhe vendos se si duhet të jesh. Mëto o e rregulla, të cilat të sigurojnë e të garantojnë përsosurinë, qytetërimin, lumturinë, qetësinë dhe ardhmërinë tënde.

Lexo librin »
A picture
Fjalime per Kuranin

Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, Es Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur në mbrëmjen kur’anore, në xhaminë e Imam Rizait (Paqja qoftë mbi të!), me rastin e hapjes së programit të mbrëmjeve kur’anore, në Muajin e begatë të Ramazanit, në vitin 1418 hixhri, organizuar nga Shoqata e Kur’anit të Shenjtë për udhëzim dhe orientim. I kërkoj Allahut mbrojtje nga djalli i mallkuar. Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Falja dhe paqja e Allahut qoftë mbi robërit e Tij, të cilët i zgjodhi, për ndërmjetësuesin e gjynaheve dhe të dashurin e zemrave tona, Ebul Kasim Muhamed ibn Abdulah.

Lexo librin »
A picture
Gruaja sipas Imam Khomeinit

Çështja e gruas është një çështje aq e vjetër sa edhe vetë njeriu në sipërfaqen e tokës. Situatat e gruas ndryshojnë sipas përmbysjes së shoqërive njerëzore. Pozita e saj herë është ngritur lart nëpërmjet lartësimit të shpirtit të saj, duke kapërcyer kështu vlerat e lavdisë dhe të përsosjes, e herë të tjera ka rënë në baltën e shoqërive të ndryshme, të cilat e kanë lënë në harresë anën e saj njerëzore, për ta shndërruar atë thjesht në një statujë me pamje të bukur, të fiksuar në një cep të rrugës, apo duke e shfaqur në ndonjë ekran televizioni.

Lexo librin »
A picture
Haxhi sipas Imam Khomeinit

“Zoti ynë! Të lutemi Ty të mëshirosh udhëheqësin tonë të madh, që ka kaluar në Botën e Amshuar. Të lutemi Ty, o i Plotfuqishmi Allah, ta falësh dhe ta mëshirosh atë njeri të ndershëm, atë besimtar të madh, atë besimtar të devotshëm, atë pasues të devotshëm të njerëzve të tu të dashur prej adhuruesve dhe njerëzve që kanë qenë pjesëtarë të hapësirave të afrimitetit Tënd. Të lutemi Ty, o Allah, ta falësh, ta mëshirosh dhe ta begatosh këtë njeri mendjendritur, të zgjuar dhe të sinqertë.

Lexo librin »
A picture
Imam Aliu, Zëri i drejtësisë njerëzore (vëll I)

Jeta e të mëdhenjve për ne është një burim i pashtershëm përvoje, mësimi, besimi e shprese. Të mëdhenjtë janë majat e larta me të cilat kemi dëshirë të njihemi dhe nxitojmë të ngjitemi. Ata janë pishtarë që ecin para këmbëve e syve tanë në errësirat që na dalin përpara, ata na përtërijnë sigurinë në vetvete, në jetën e në qëllimet e saj të largëta e të lumtura. Nëse nuk do të ishin të mëdhenjtë, me siguri që në luftën tonë të përditshme do të kishim humbur shpresat dhe patjetër që injoranca do të drejtonte punët tona.

Lexo librin »
A picture
Imam Aliu,Zëri i drejtësisë njerëzore (vëll II)

Jeta e të mëdhenjve për ne është një burim i pashtershëm përvoje, mësimi, besimi e shprese. Të mëdhenjtë janë majat e larta me të cilat kemi dëshirë të njihemi dhe nxitojmë të ngjitemi. Ata janë pishtarë që ecin para këmbëve e syve tanë në errësirat që na dalin përpara, ata na përtërijnë sigurinë në vetvete, në jetën e në qëllimet e saj të largëta e të lumtura. Nëse nuk do të ishin të mëdhenjtë, me siguri që në luftën tonë të përditshme do të kishim humbur shpresat dhe patjetër që injoranca do të drejtonte punët tona.

Lexo librin »
A picture
Imamët tanë

Imamati (prijësia) është një prej parimeve të fesë. Besimi në të arrihet nëpërmjet akides (besimit). Nuk lejohet ndjekja e besimit sipas traditës së familjes, as i edukuesve, sado të mëdhenj qofshin. Kjo është një detyrë logjike individuale, njëlloj si tek Teuhidi (Njëtimi) dhe Nubuveti (Profetësia). Gjithashtu, ne besojmë se ajo është mirësi prej Allahut, siç është profetësia. Është e domosdoshme që në çdo kohë të jetë i pranishëm një imam udhëzues, zëvendës i profetit në detyrën e tij, për t’i udhëzuar njerëzit dhe për t’i drejtuar ata kah shpëtimi dhe lumturia në të dy jetët.

Lexo librin »
A picture
Imam Hysejni dhe ndodhia e Ashurase

Imam Hysejni, nipi i Profetit (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të!), fëmija i dytë i Imam Aliut dhe Hazreti Fatimes (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë mbi ta!). Erdhi në këtë botë në ditën e tretë të muajit Shaban, viti i katërt Hixhri. Të sapolindurin e mbështollën me një copë të bardhë dhe e çuan pranë Pejgamberit të nderuar (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë mbi të!). Ai ia recitoi ezanin në veshin e djathtë dhe ikametin në të majtin. Pas pak ditësh, besniku i shpalljes së mesazhit, Xhibraili, zbret dhe i drejtohet Pejgamberit me këto fjalë: “Paqja dhe mëshira e All’llahut qoftë mbi ty o i Dërguar i All’llahut!), këtë të sapolindur do ta quash Hysejn”.

Lexo librin »
A picture
Imam Mehdiu

Imam ose udhëheqës është titulli që i jepet udhëheqësit të bashkësisë, të lëvizjes së shoqërore, të ideologjisë politike, të mendimit të fetar bazuar në njohuri të thella. Është e kuptueshme për shkak të raportit që ka me njerëzit të cilët i udhëheq ai doemos duhet t’i harmonizojë veprimtaritë e me aftësitë e tyre, qoftë kjo kur ka të bëjë me kryesore, apo me ato të dorës së dytë - periferike. Tashmë, dihet qartë se feja e shenjtë islame shqyrton dhe përshkruan norma lidhur me të gjitha aspektet e jetës, të të gjithë njerëzve. Hulumton jetën njerëzore nga aspekti i këndvështrimit shpirtëror dhe e drejton njeriun drejt kësaj; gjithashtu, feja Islame, ndërmjetëson në mes nivelit material dhe psikik të të ekzistuarit, nga pikëpamja e ekzistencës së individit si qenie njerëzore.

Lexo librin »
A picture
Imam Mehdiu dhe lajmet e dijes së Fshehtë, Gajbit

Gjatë gjithë historisë njerëzore është vënë re interesi i madh i njerëzimit për të patur informacionin e nevojshëm për ç’mund të ndodhë në ditët dhe vitet e ardhshme, në dekadat dhe shekujt e ardhshëm, deri sa të bëhet Kijameti. Kjo temë tërheq edhe më shumë vëmendjen në kohëra të ngarkuara me probleme dhe sprova të mëdha, sepse njerëzit në kohëra të vështira kërkojnë ndonjë derë për t’u çliruar, për të gjetur dalje nga këto rrugë pa krye dhe me kriza duke bërë parashikime dhe profeci. E gjithë kjo emërtohet me emrin “dije të fshehta.”

Lexo librin »
A picture
Imam Xhafer Sadiku

Kur’àni Famëlartë shpall qartë në fjalën e tij: “(Kujto) kur Ne të thamë: “Me të vërtetë, Zoti yt, do të të mbrojë sprovë për njerëzit, ashtu si dhe pemën e mallkuar në Kuran. Dhe Ne i frikësojmë (paralajmërojmë) ata, por kjo vetëm u shton mohimin e madh.” (Sure “El –Isrà”, ajeti 60) Tefsiri (shkenca e komentimit të Kur’anit) na flet për shkakun e zbritjes së këtij ajeti: Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa në ëndërr majmunë që kërcenin mbi minberin e tij, ndërkaq Xhibrili e njoftoi se ata ishin bijtë e fisit emevi, të cilët, pasi të tij. Lexo librin »

A picture
I pari Aliu

Aliu (Paqja e Allahut qoftë mbi të!)ka qenë djali më i vogël i Ebu Talibit nga gruaja e tij e vetme Fatime, e bija e Esedit të birit të Hishamit. Ajo grua e lartë e cila për të Dërguarin e Allahut ka qenë në vend të nënës së tij, sepse Ai (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është rritur në prehrin e saj. Ai ishte falënderues në respektin e saj, e besoi që në fillim dhe që migroi bashkë me të me të gjithë migruesit.

Lexo librin »
A picture
Jurisprudenca sipas pesë Medhehebeve

Muslimanët kanë treguar interesim të shumtë për pastrimin dhepër këtë kanë shkruar vepra mjaft të gjata. Për pastrimin ata kanë ushtruar fëmijët e tyre dhe kanë studjuar pastrimin nëpër faltoret e institucionet e tyre. Imamët e fik’hut e kanë konsideruar pastrimin kusht themelor për vlefshmërinë e adhurimit dhe nuk e teproj kur pohoj se asnjëra nga fetë nuk është interesuar për pastrimin ashtu siç interesohet për të Islami.

Lexo librin »
A picture
Këshilla të urta

Duke vuajtur nga një sëmundje e gjatë, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, i cili ringjalli Islamin në botën materialiste dhe të zezë të shekullit të tetëmbëdhjetë, i ndjeri imam Khomeini, shkoi pranë Allahut me zemër të sigurtë dhe mendje të qetë. Njerëzit përjetuan një dhimbje dhe hidhërim të thellë, sa nuk mund ta besonin çfarë kishte ndodhur. Imam Khomeini kishte përcaktuar në testametin e tij politikën e tij, të cilën, djali i tij, haxhi Ahmed (dëshmor) ose presidenti, duhet ta rrëfente.

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi I

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi II

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi III

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi IV

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi V

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi VI

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi VII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi VIII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi IX

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi X

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XI

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XIII

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
A picture
Komentimi i Përsosur i Kur’anit - Xhuzi XIV

Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si “Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)

Lexo librin »
 

© Copyright 2020 Shoqata Flladi. All Rights Reserved.

top :